کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربري مسکونی:

مساحت کاربری مسکونی در طرح پیشنهادی برابر با 102928 متر مربع با سرانه 116/4 متر مربع می باشد که سطحی برابر با 33/6 متر مربع از کل روستا می باشد.

کاربری تجاری: 

کاربری تجاری در طرح پیشنهادی سطحی برابر با 2242 متر مربع را خواهد داشت که حدود 0/7 درصد از مجموع کاربری های روستا می باشد.

کاربری آموزشی:

این کاربری که تنها شامل دبستان در محله شهرک موجود می باشد و در طرح تعریض معبر واقع شده است که اندکی از مساحت آن کاسته می گردد. اما پیشنهاد دو دبستان در محله شهرک در جهت جبران کاهش مساحت داده شده است. که سطح کاربری آموزشی را به 544 مترمربع می رساندو  سرانه آن برابر با 6/3 مترمربع خواهد بود. بعلاوه یک واحد دبیرستان نیز در قسمت جنوب روستا در نظر گرفته شده است که مساحت آن برابر با 824 مترمربع و سرانه آن به ازای هر نفر برابر با 0/09 مترمربع می باشد.

کاربری فرهنگی:

این کاربری شامل کتابخانه با مساحت 2038 مترمربع یکی در جنوب روستا و در مجاورت مدرسه پیشنهادی است. علاوه بر آن در محله شهرک یک مجموعه جهانگردی و پذیرایی در بخش جنوب غربی روستا با مساحت 1106 متر رمبع و سرانه 1/3 مترمربع برای هر نفر درنظر گرفته شده است.

کاربری بهداشتی:

کاربری بهداشتی شامل حمام عمومی و قدیمی با مساحت 57/615 متر مربع، خانه بهداشت که در طرح پیشنهادی در شمال روستا واقع شده است و خانه بهداشت قبلی با مساحت 617/5 متر مربع و با سرانه 0/7 متر مربع خواهد بود.

کاربری اداری:

کاربری اداری موجود در روستا شامل ساختمان دهیاری با مساحت 976/433 متر مربع با سرانه 1/3 متر برای هر نفر و 0/6 درصد از کل کاربری روستا می باشد. که در طرح پیشنهادی بودن تغییر خواهد بود.

کاربری مذهبی:

کاربری مذهبی روستای بداغ آباد ششامل مراکز مذهبی روستا شامل 4 مسجد و یک حسینیه با مساحت 17599/72 متر مربع و با سرانه 2/3 متر مربع و 1/1 درصد از کل مساحت روستا می باشد. که در طرح پیشنهادی به 3025/5 متر مربع با سرانه 3/4متر مربه به ازای هر نفر خواهد رسید.

 کاربری ورزشی:

کاربری ورزشی در روستای بداغ آباد به یک قطعه زمین ورزشی روباز در بخش شمال شرقی روستا با مساحت 2385/896 متر رمبع مربوط می شود که سرانه آن برابر با 3/2 متر مربع برای هر نفر و 1/5 متر مربع از کل مساحت روستا می باشد. این مساحت نیز در طرح پیشنهادی سطحی برابر با 6514 مترمربه خواهد داشت.

کاربری نظامی و انتظامی:

روستای بداغ آباد دارای یک واحد پایگاه مقاومت بسیج در بهش غربی روستا با مساحت 903/997 و سرانه 1/2 متر مربع برای هر نفر می باشد. این کاربری نیز در طرح تعریض معابر واقه شده است که از مساحت آن کاسته و به 379 متر مربع خواهد رسید.

کاربری اراضی کشاورزی:

زمین های کشاورزی سطح روستا دربخش جنوبی روستا واقع شده است که در مجاورت رودخانه زاینده رود می باشدو بخش های زراعی و کشت گلخانه مساحتی برابر با 934/68 متر مربع ازکل مساحت روستا و باغات نیز مساحتی برابر با 1274/8 متر مربع را به اختصاص داده اند. این مساحت در مجموع هر دو کاربری زمین های کشاورزی و باغی به 306734/6 متر مربع خواهد رسید.

کاربری حمل و نقل:

بخش حمل و نقل روستا شامل پارکینگ، انبار و شبکه معابر را دربرمی گیرد. انبار و پارکینگ مساحتی برابر با 114/818 متر مربع و با سرانه 0/2 و شبکه معابر روستا نیز مساحتی برابر با 48653/148 مترمربع را دربرگرفته است که سرانه آن برای هر نفر برابر با 64/5 متر مربع می باشد. که در طرح پیشنهادی پایانه حمل بار نیز به آنها اضافه می گردد.

فهرست