کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربری مسکونی:

مساحت کاربری مسکونی در طرح پیشنهادی برابر با ۱۰۲۹۲۸ متر مربع با سرانه ۱۱۶/۴ متر مربع می باشد که سطحی برابر با ۳۳/۶ متر مربع از کل روستا می باشد.

کاربری تجاری: 

کاربری تجاری در طرح پیشنهادی سطحی برابر با ۲۲۴۲ متر مربع را خواهد داشت که حدود ۰/۷ درصد از مجموع کاربری های روستا می باشد.

کاربری آموزشی:

این کاربری که تنها شامل دبستان در محله شهرک موجود می باشد و در طرح تعریض معبر واقع شده است که اندکی از مساحت آن کاسته می گردد. اما پیشنهاد دو دبستان در محله شهرک در جهت جبران کاهش مساحت داده شده است. که سطح کاربری آموزشی را به ۵۴۴ مترمربع می رساندو  سرانه آن برابر با ۶/۳ مترمربع خواهد بود. بعلاوه یک واحد دبیرستان نیز در قسمت جنوب روستا در نظر گرفته شده است که مساحت آن برابر با ۸۲۴ مترمربع و سرانه آن به ازای هر نفر برابر با ۰/۰۹ مترمربع می باشد.

کاربری فرهنگی:

این کاربری شامل کتابخانه با مساحت ۲۰۳۸ مترمربع یکی در جنوب روستا و در مجاورت مدرسه پیشنهادی است. علاوه بر آن در محله شهرک یک مجموعه جهانگردی و پذیرایی در بخش جنوب غربی روستا با مساحت ۱۱۰۶ متر رمبع و سرانه ۱/۳ مترمربع برای هر نفر درنظر گرفته شده است.

کاربری بهداشتی:

کاربری بهداشتی شامل حمام عمومی و قدیمی با مساحت ۵۷/۶۱۵ متر مربع، خانه بهداشت که در طرح پیشنهادی در شمال روستا واقع شده است و خانه بهداشت قبلی با مساحت ۶۱۷/۵ متر مربع و با سرانه ۰/۷ متر مربع خواهد بود.

کاربری اداری:

کاربری اداری موجود در روستا شامل ساختمان دهیاری با مساحت ۹۷۶/۴۳۳ متر مربع با سرانه ۱/۳ متر برای هر نفر و ۰/۶ درصد از کل کاربری روستا می باشد. که در طرح پیشنهادی بودن تغییر خواهد بود.

کاربری مذهبی:

کاربری مذهبی روستای بداغ آباد ششامل مراکز مذهبی روستا شامل ۴ مسجد و یک حسینیه با مساحت ۱۷۵۹۹/۷۲ متر مربع و با سرانه ۲/۳ متر مربع و ۱/۱ درصد از کل مساحت روستا می باشد. که در طرح پیشنهادی به ۳۰۲۵/۵ متر مربع با سرانه ۳/۴متر مربه به ازای هر نفر خواهد رسید.

 کاربری ورزشی:

کاربری ورزشی در روستای بداغ آباد به یک قطعه زمین ورزشی روباز در بخش شمال شرقی روستا با مساحت ۲۳۸۵/۸۹۶ متر رمبع مربوط می شود که سرانه آن برابر با ۳/۲ متر مربع برای هر نفر و ۱/۵ متر مربع از کل مساحت روستا می باشد. این مساحت نیز در طرح پیشنهادی سطحی برابر با ۶۵۱۴ مترمربه خواهد داشت.

کاربری نظامی و انتظامی:

روستای بداغ آباد دارای یک واحد پایگاه مقاومت بسیج در بهش غربی روستا با مساحت ۹۰۳/۹۹۷ و سرانه ۱/۲ متر مربع برای هر نفر می باشد. این کاربری نیز در طرح تعریض معابر واقه شده است که از مساحت آن کاسته و به ۳۷۹ متر مربع خواهد رسید.

کاربری اراضی کشاورزی:

زمین های کشاورزی سطح روستا دربخش جنوبی روستا واقع شده است که در مجاورت رودخانه زاینده رود می باشدو بخش های زراعی و کشت گلخانه مساحتی برابر با ۹۳۴/۶۸ متر مربع ازکل مساحت روستا و باغات نیز مساحتی برابر با ۱۲۷۴/۸ متر مربع را به اختصاص داده اند. این مساحت در مجموع هر دو کاربری زمین های کشاورزی و باغی به ۳۰۶۷۳۴/۶ متر مربع خواهد رسید.

کاربری حمل و نقل:

بخش حمل و نقل روستا شامل پارکینگ، انبار و شبکه معابر را دربرمی گیرد. انبار و پارکینگ مساحتی برابر با ۱۱۴/۸۱۸ متر مربع و با سرانه ۰/۲ و شبکه معابر روستا نیز مساحتی برابر با ۴۸۶۵۳/۱۴۸ مترمربع را دربرگرفته است که سرانه آن برای هر نفر برابر با ۶۴/۵ متر مربع می باشد. که در طرح پیشنهادی پایانه حمل بار نیز به آنها اضافه می گردد.

فهرست