سرانه فضاهای عمومی

کاربری مسکونی:

کل مساحت این کاربری ۸۸۲۷۰/۷۳ متر مربع با سرانه ۱۱۷ متر مربع می باشد که ۵۱/۹ درصد از کل سطوح کاربری را در روستا به خود اختصاص داده است.

 

کاربری تجاری:

کاربری تجاری در روستاا بیشتر مربوط به بخش خرده فروشی می باشد که جمعا سطحی برابر با ۷۴۷/۶۴۴ متر مربع را دربرمی گیرد. سرانه ی این کاربری ۱ متر مربع برای هر نفر و ۵ درصد از کل کاربری های روستا را دربرمیگیرد.

 

کاربری درمانی:

تنها کاربری درمانی روستا خانه بهداشت روستا می باشد که در بخش غربی روستا و در نزدیکی زمین های کشاورزی و بایر واقع شده است. مساحت آن برابر با ۱۲۴/۸۶۹ مترمربع و سرانه آن ۰/۲ متر مربع برای هر نفر می باشد و سهم آن از کل کاربری ها ۰/۱ درصد می باشد.

 

کاربری بهداشتی:

کاربری بهداشتی موجود در روستا یک واحد حمام و سرویس بهداشتی می باشد که حمام در بخش جنوبی روستا واقع شده است که اکنون به صورت مخروبه درآمده است و مساحت آن برابر با ۱۰۰/۳۶ متر مربع بوده است و سرانه آن برابر با ۰/۱ متر مربع به ازای هر نفر و ۰/۱ درصد از کل مساحت روستا را دربرگرفته است. سرویس بهداشتی روستا نیز در بخش جنوبی روستا و نزدیک به زمین های ورزشی روستا می باشد که مساحت کلی ان ۶۸/۷۵ متر مربع و سرانه آن ۰/۱ متر مربع می باشد.

 

کاربری اداری: 

کاربری اداری موجود در روستا شامل ساختمان دهیاری با مساحت ۹۷۶/۴۳۳ متر مربع با سرانه ۱/۳ متر برای هر نفر و ۰/۶ درصد از کل کاربری روستا می باشد.

 

کاربری مذهبی:

کاربری مذهبی روستای بداغ آباد ششامل مراکز مذهبی روستا شامل ۴ مسجد و یک حسینیه با مساحت ۱۷۵۹۹/۷۲ متر مربع و با سرانه ۲/۳ متر مربع و ۱/۱ درصد از کل مساحت روستا می باشد.

 

کاربری ورزشی:

کاربری ورزشی در روستای بداغ آباد به یک قطعه زمین ورزشی روباز در بخش شمال شرقی روستا با مساحت ۲۳۸۵/۸۹۶ متر رمبع مربوط می شود که سرانه آن برابر با ۳/۲ متر مربع برای هر نفر و ۱/۵ متر مربع از کل مساحت روستا می باشد.

 

کاربری تاسیسات و تجهیزات:

در بخش شمالی روستا یک منبع آبو موتورخانه واقع شده است که مساحت آنها برابر با ۲۷۵/۲۵ متر مربع و سرانه آنها برابر با ۰/۴ مترمربع می باشد. علاوه بر آن یک واحد غسالخانه نیز در بخش شرقی روستا واقع شده است که مساحت کلی ان برابر با ۳۳/۶ متر مربع می باشد.

 

کاربری نظامی و انتظامی:

روستای بداغ آباد دارای یک واحد پایگاه مقاومت بسیج در بهش غربی روستا با مساحت ۹۰۳/۹۹۷ و سرانه ۱/۲ متر مربع برای هر نفر می باشد.

 

کاربری مرغداری و دامداری: 

مرغداری و دامداری در سطح روستا مساحتی برابر با ۱۲۹۱/۲۹ متر مربع  سرانه آن برابر با ۱/۷ متر مربع می باشد. این سرانه ۰/۸ متر مربع از کل روستا را به خود اختصاص داده است.

 

کاربری زمین های بایر :

زمینهای بایر روستای بداغ اّباد مساحتی برابر با ۱۸۶۱۳/۱۰۳ متر مربع با سرانه ۲۴/۷ متر مربع را به صورت پراکنده در سطح روستا به خود اختصاص داده اند.

 

کاربری گورستان:

گورستان روستا در سمت شمال شرق و در کنار مسجد محله شهرک و زمین های بایر روستا قرار گرفته است که مساحت آن برابر با ۱۶۸۰/۶۲۳ متر مربع و سرانه آن برابر با ۲/۲ متر مربع هر نفر می باشد.

 

کاربری اراضی کشاورزی: 

زمین های کشاورزی سطح روستا دربخش جنوبی روستا واقع شده است که در مجاورت رودخانه زاینده رود می باشدو بخش های زراعی و کشت گلخانه مساحتی برابر با ۹۳۴/۶۸ متر مربع ازکل مساحت روستا و باغات نیز مساحتی برابر با ۱۲۷۴/۸ متر مربع را به اختصاص داده اند.

 

کاربری حمل و نقل:

بخش حمل و نقل روستا شامل پارکینگ، انبار و شبکه معابر را دربرمی گیرد. انبار و پارکینگ مساحتی برابر با ۱۱۴/۸۱۸ متر مربع و با سرانه ۰/۲ و شبکه معابر روستا نیز مساحتی برابر با ۴۸۶۵۳/۱۴۸ مترمربع را دربرگرفته است که سرانه آن برای هر نفر برابر با ۶۴/۵ متر مربع می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

6 + یازده =

فهرست