سرانه فضاهای عمومی

کاربري مسکونی:

کل مساحت این کاربری 88270/73 متر مربع با سرانه 117 متر مربع می باشد که 51/9 درصد از کل سطوح کاربری را در روستا به خود اختصاص داده است.

 

کاربری تجاری:

کاربری تجاری در روستاا بیشتر مربوط به بخش خرده فروشی می باشد که جمعا سطحی برابر با 747/644 متر مربع را دربرمی گیرد. سرانه ی این کاربری 1 متر مربع برای هر نفر و 5 درصد از کل کاربری های روستا را دربرمیگیرد.

 

کاربری درمانی:

تنها کاربری درمانی روستا خانه بهداشت روستا می باشد که در بخش غربی روستا و در نزدیکی زمین های کشاورزی و بایر واقع شده است. مساحت آن برابر با 124/869 مترمربع و سرانه آن 0/2 متر مربع برای هر نفر می باشد و سهم آن از کل کاربری ها 0/1 درصد می باشد.

 

کاربری بهداشتی:

کاربری بهداشتی موجود در روستا یک واحد حمام و سرویس بهداشتی می باشد که حمام در بخش جنوبی روستا واقع شده است که اکنون به صورت مخروبه درآمده است و مساحت آن برابر با 100/36 متر مربع بوده است و سرانه آن برابر با 0/1 متر مربع به ازای هر نفر و 0/1 درصد از کل مساحت روستا را دربرگرفته است. سرویس بهداشتی روستا نیز در بخش جنوبی روستا و نزدیک به زمین های ورزشی روستا می باشد که مساحت کلی ان 68/75 متر مربع و سرانه آن 0/1 متر مربع می باشد.

 

کاربری اداری: 

کاربری اداری موجود در روستا شامل ساختمان دهیاری با مساحت 976/433 متر مربع با سرانه 1/3 متر برای هر نفر و 0/6 درصد از کل کاربری روستا می باشد.

 

کاربری مذهبی:

کاربری مذهبی روستای بداغ آباد ششامل مراکز مذهبی روستا شامل 4 مسجد و یک حسینیه با مساحت 17599/72 متر مربع و با سرانه 2/3 متر مربع و 1/1 درصد از کل مساحت روستا می باشد.

 

کاربری ورزشی:

کاربری ورزشی در روستای بداغ آباد به یک قطعه زمین ورزشی روباز در بخش شمال شرقی روستا با مساحت 2385/896 متر رمبع مربوط می شود که سرانه آن برابر با 3/2 متر مربع برای هر نفر و 1/5 متر مربع از کل مساحت روستا می باشد.

 

کاربری تاسیسات و تجهیزات:

در بخش شمالی روستا یک منبع آبو موتورخانه واقع شده است که مساحت آنها برابر با 275/25 متر مربع و سرانه آنها برابر با 0/4 مترمربع می باشد. علاوه بر آن یک واحد غسالخانه نیز در بخش شرقی روستا واقع شده است که مساحت کلی ان برابر با 33/6 متر مربع می باشد.

 

کاربری نظامی و انتظامی:

روستای بداغ آباد دارای یک واحد پایگاه مقاومت بسیج در بهش غربی روستا با مساحت 903/997 و سرانه 1/2 متر مربع برای هر نفر می باشد.

 

کاربری مرغداری و دامداری: 

مرغداری و دامداری در سطح روستا مساحتی برابر با 1291/29 متر مربع  سرانه آن برابر با 1/7 متر مربع می باشد. این سرانه 0/8 متر مربع از کل روستا را به خود اختصاص داده است.

 

کاربری زمین های بایر :

زمینهای بایر روستای بداغ اّباد مساحتی برابر با 18613/103 متر مربع با سرانه 24/7 متر مربع را به صورت پراکنده در سطح روستا به خود اختصاص داده اند.

 

کاربری گورستان:

گورستان روستا در سمت شمال شرق و در کنار مسجد محله شهرک و زمین های بایر روستا قرار گرفته است که مساحت آن برابر با 1680/623 متر مربع و سرانه آن برابر با 2/2 متر مربع هر نفر می باشد.

 

کاربری اراضی کشاورزی: 

زمین های کشاورزی سطح روستا دربخش جنوبی روستا واقع شده است که در مجاورت رودخانه زاینده رود می باشدو بخش های زراعی و کشت گلخانه مساحتی برابر با 934/68 متر مربع ازکل مساحت روستا و باغات نیز مساحتی برابر با 1274/8 متر مربع را به اختصاص داده اند.

 

کاربری حمل و نقل:

بخش حمل و نقل روستا شامل پارکینگ، انبار و شبکه معابر را دربرمی گیرد. انبار و پارکینگ مساحتی برابر با 114/818 متر مربع و با سرانه 0/2 و شبکه معابر روستا نیز مساحتی برابر با 48653/148 مترمربع را دربرگرفته است که سرانه آن برای هر نفر برابر با 64/5 متر مربع می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هجده + شانزده =

فهرست